ประวัติ

บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มดำเนินการธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 โดยการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร ที่มีความรู้ความชำนาญในแขนงต่างๆ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 อย่างมั่นคง กับทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆระบบขององค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าให้ดีในทุกๆด้าน

ความเป็นมาของบริษัท

ปี 2557

ก่อตั้งในนามบริษัท พีทีซี ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด รับงานก่อสร้างแนวราบ ประเภทบ้านพักอาศัย และงานอาคารพาณิชย์

ปี 2559

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ภคว การช่าง จำกัด

ปี 2562

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัยรวม คอนโดมิเนียม
เป้าหมายองค์กร

พัฒนาสู่การเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย

สโลแกน

ตรงตามมาตรฐาน ทำงานตามเวลา พัฒนาสู่ความยังยืน

พันธกิจ
  1. สร้างทีมงานและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา
  2. พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นสากล
  3. ทำงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน